Monthly Archives : June 2017

बंडखोर


बंडखोर हे असेच येती तृणापरी वेदीवर जळती त्या ज्वलनाने जीर्ण भवाला नव्या युगाचा प्रकाश देती. बंडखोर हे असेच जगती मरण ललाटावरती घेउन ना दिसते ना असते त्यास्तव समिधेपरि हे अर्पित जीवन. पृथ्वीवर येण्यापूर्वी हे सोमसुरेचा पितात पेला दिव्य कैफ तो उरतो आत्मा अर्थ न राहे शरीरतेला. निजकाळाच्या कुशीमधे हे सलती खुपती शुलाप्रमाणे नगर शिवेवर निवास यांना सीमाशासित खलाप्रमाणे. हे अनयाचे…